Specialist in afdroogdesign

  • Luxe eigentijds design
  • gebreide producten
  • winnaar design prijs
WINKELMAND
geen items

Website navigatie

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden / disclaimer

dit zijn de algemene voorwaarden (“av”) van huisman tricot bv.
knit-tet is een handelsnaam van huisman tricot bv., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht conform de nederlandse wetgeving. 
huisman tricot bv. is gevestigd aan de energieweg 22, 6658ad beneden-leeuwen. e-mail: info@knit-tet.nl. huisman tricot bv. is geregistreerd bij de  kamer van koophandel rivierenland te tiel onder nr. 11056360. btw-nummer: nl812316411b01. 
deze av zijn van  toepassing op alle bestellingen aanbiedingen en koopovereenkomsten die zijn aangegaan door huisman tricot bv. en haar klanten via de huisman tricot bv. website/webwinkel www.knit-tet.nl.


toepasselijkheid

door het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze av aanvaardt. van het in deze av bepaalde kan uitsluitend na schriftelijke bevestiging door huisman tricot bv. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
alle rechten en aanspraken zoals in deze av, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van huisman tricot bv. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door huisman tricot bv. eventueel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
deze voorwaarden respecteren de wettelijke rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de verkoopovereenkomst.

 

aanbiedingen

alle aanbiedingen en overeenkomsten van huisman tricot bv. zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. huisman tricot bv. houdt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te veranderen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelswijze van toeleveranciers van huisman tricot bv. daartoe aanleiding mocht geven.    
een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door huisman tricot bv. en bevestiging daarvan door huisman tricot bv. huisman tricot bv. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling onverhoopt niet wordt geaccepteerd, deelt huisman tricot bv. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

prijzen

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen voor de aangeboden producten en diensten in euro’s en is de omzetbelasting inbegrepen. de kosten van verpakking en verzending , alsmede eventuele heffingen of belastingen geheven ter zake van de aangeboden producten, komen ten laste van huisman tricot bv., tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
eventuele kortingen en/of aanbiedingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. eerder verleende kortingen binden  huisman tricot bv. op geen enkele manier voor een latere overeenkomst.
huisman tricot bv. biedt de volgende betalingsmogelijkheden voor uw bestellingen: ideal en creditcard (visa en mastercard) mocht uw bestelling een van de limieten overschrijden, dan verzoeken we u eerst contact op te nemen met de klantenservice van huisman tricot bv.
indien u met enige betaling in gebreke blijft, is huisman tricot bv. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomt en de eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

levering

de door huisman tricot bv. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
u bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal huisman tricot bv. zich zoveel als mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.

 

kleuren maten en afmetingen.

alle opgegeven maten zijn bij benadering, huisman tricot bv houdt zich het recht voor om zonder melding vooraf de afmetingen van de producten te wijzigen. de op de website weergeven kleuren zijn bij benadering en de weergave hiervan is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het door u gebruikte beeldscherm en de grafische mogelijkheden van uw computer. huisman tricot bv gebruikt natuurlijke grondstoffen welke in beperkte hoeveelheden worden ingeverfd, hierdoor kan het voorkomen dat er in de opvolgende partijen kleurverschillen optreden. 

retour producten

in geval van koop op afstand heeft de koper gedurende 7 dagen na de ontvangst van het bestelde artikel, het recht de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. het artikel kan geretourneerd worden, mits voorzien van originele verpakking en aangehechte labels en/of prijskaartjes. het product dient verder ongebruikt en/of ongedragen te zijn en in nieuwstaat. de door huisman tricot bv. gemaakte verzendkosten zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen aankoopbedrag.
indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door huisman tricot bv. kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. hiertoe dient u binnen 8 dagen contact op te nemen met info@knit-tet.nl
indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door huisman tricot bv. kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Hiertoe dient u binnen 8 dagen contact op te nemen met info@knit-tet.nl
klachten over een order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
huisman tricot bv. behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van huisman tricot bv. of de leverancier van het product zijn beschadigd. de kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de klant. huisman tricot bv. zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de klant retourneren. 
indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van huisman tricot bv. schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal huisman tricot bv. de klant hiervan in kennis stellen. waarna huisman tricot bv. het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de klant zal retourneren.

 

intellectuele en industriële eigendomsrechten

u dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door huisman tricot bv. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

eigendomsvoorbehoud

zolang koper het totaal verschuldigde bedrag terzake de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van huisman tricot bv.

 

privacy

uw gegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van huisman tricot bv. zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen en nieuwe ontwerpen. indien u dit niet wenst kun u dit laten weten via een e-mail aan info@knit-tet.nl.
wij verzoeken u dringend ons van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. zolang huisman tricot bv. geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht werkzaam of woonachtig te zijn op de laatst bij huisman tricot bv. bekende adressen en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. door het plaatsen van uw bestelling machtigt u huisman tricot bv. om indien nodig uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

 

toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze av van toepassing zijn, alsmede op de av zelf, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in nederland zijnde het kantongerecht te tiel.

 

disclaimer

de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van huisman tricot bv. het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van huisman tricot bv.
de op deze website getoonde informatie wordt door huisman tricot bv. met constante zorg en aandacht samengesteld. desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
de informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. huisman tricot bv. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

hoewel huisman tricot bv. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is huisman tricot bv. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van huisman tricot bv. , welke geen eigendom zijn van huisman tricot bv. maar zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van huisman tricot bv. hoewel huisman tricot bv. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door huisman tricot bv. worden onderhouden wordt afgewezen.
huisman tricot bv. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.